Behandelovereenkomst

Het volgende heb ik gelezen:

Praktijk BuckCranio is een praktijk voor Cranio Sacraal Therapie, Viscerale Manipulaties en Fysische Vasculaire Therapie BEMER®

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vast gelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg de (Wkkgz)
 • De therapeut houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de client geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënten verplicht door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigd, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin staat dat de hulpvrager tegen het advies van de hulpverlener heeft besloten de behandeling te beëindigen. Eventuele consequenties hiervan kunnen niet worden verhaald op de hulpverlener.
 • Alle nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achter houden van informatie aanwezig bij het medisch dossier bij de huisarts zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt
 • De therapeut kan de hulpverlening eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs van hem/haar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 •  Tevens bent u op de hoogte van de privacy verklaring die op de website staat.
 • Cliënt gaat akkoord met de volgende tariefstellingen:
 • Cranio Sacraal Therapie  eerste behandeling 90,00 euro, vervolg 90,00 euro langer dan 1 uur korter dan 1 uur : 75,00 euro
 • Fysische Vasculaire Therapie BEMER® variabel huur en koop mogelijk (prijzen op aanvraag)
 • Betalingswijze van de behandelingen is mogelijk a contant of per tikkie te voldoen na het consult. De rekening wordt via mail verstuurd. De cliënt verplicht zich een consult op tijd (minimaal binnen 24 uur) af te zeggen, anders bedragen de annuleringskosten 75,00 euro.
 • Klachten over de behandeling liefst eerst met de hulpverlener bespreken, om er samen uit te komen Lukt dit niet dan bestaat er de mogelijkheid dit aanhangig te maken bij de LVNT(www.lvnt.nl) en voor het tuchrecht bij TCZ (www.tcz.nu)
 • CranioSacraaltherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Zij is geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren. Het is dan ook aan te raden dat uw huisarts/specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Ondergetekende verklaren op de hoogte te zijn van bovengenoemde afspraken en informatie 

Datum:

Naam therapeut: Marlies Buck-Kreijmborg   

Handtekening:

Naam Cliënt:

Handtekening:

Download hieronder het document: